Pasta Primavera – Per Pound

One Pound = 3 to 4 Servings